โครงการอบรมการใช้ซอร์ฟแวร์บนโลกออนไลน์ สำหรับงานวิชาการยุคใหม่ ให้กับหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ


ปรับปรุงข้อมูล : 7/9/2560 11:31:47     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 94

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจากุล และนางสาวมนสิชา มีแสงแก้ว เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมการใช้ซอร์ฟแวร์บนโลกออนไลน์ สำหรับงานวิชาการยุคใหม่ ให้กับหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรมการติดตั้งโปรแกรมและฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

15/1/2561 11:02:03
4

คณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฎาน เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

12/1/2561 14:10:38
16

โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมอาหาร

11/1/2561 10:28:53
14

การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4

11/1/2561 10:27:54
14

กิจกรรมฝึกอบรม MS Office365 ในโครงการ Tech-Savy สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

11/1/2561 10:25:15
14

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากร ประจำปี 2560

26/12/2560 12:57:21
56

การให้บริการห้องสารสนเทศแก่หน่วยงานภายนอก งปม 2561

20/12/2560 15:26:23
69

โครงการฝึกอบรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักศึกษาสอบวัดมาตรฐานทางด้าน ICT งปม 2561

20/12/2560 15:19:50
47

บริษัท ลานนาคอม จำกัด Update Solution ด้าน Learning Software

14/12/2560 15:22:47
64

ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561

14/12/2560 14:28:57
82