บรรยายระบบฐานข้อมูล การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับนักศึกษาสาขาพึชผัก


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 11:02:24     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 130

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายระบบฐานข้อมูล การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้แก่นักศึกษา สาขาพืชผัก ร่วมกับอาจารย์ปรีชา รัตนัง เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 14.00-15.00 น.

https://sm.mju.ac.th/

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561

14/11/2560 15:29:09
12

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าให้ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ปี 2561

13/11/2560 11:43:12
14

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ศึกษาดูงาน Smart Classroom อาคาร 80 ปี แม่โจ้

30/10/2560 9:55:40
39

โครงการฝึกอบรมการจัดการระบบ e-Management และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

21/9/2560 10:06:57
165

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย MS Power Point”

21/9/2560 9:55:52
122

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “เทคนิคการใช้โปรแกรมชุด MS Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

21/9/2560 9:52:50
124

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Tip & Tricks for Microsoft Office “เทคนิคการใช้โปรแกรมชุด MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

13/9/2560 13:58:22
138

บรรยายระบบฐานข้อมูล การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับนักศึกษาสาขาพึชผัก

13/9/2560 11:02:24
131

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ google กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

12/9/2560 9:14:27
126

โครงการฝึกอบรม Microsoft Word สำหรับนักศึกษาสาขาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร เพิ่มเตรียมพร้อมสู่สหกิจ

7/9/2560 11:33:36
57