การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2561 9:54:41     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 332

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดฝึกอบรมระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ภายใต้โครงการฝึกอบรมการรายงานการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติด ระดับอำเภอ พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ ห้องบริการสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี กล่าวเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆ    

ข่าวล่าสุด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศเพื่อกรอกแบบสอบถามโครงการ ระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติ

18/5/2561 10:29:03
13

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศเพื่อการกรอบแบบสอบถามโครงการ ระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติ

11/5/2561 13:51:17
25

ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Power point

11/5/2561 13:44:58
17

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Word 2016

1/5/2561 9:54:37
61

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือร่วมกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

1/5/2561 9:49:52
46

การให้บริการห้องสารสนเทศใน โครงการ ระบบเกษตรอัจฉริยะและการใช้ระบบการให้น้ำแบบแม่นยำอัตโนมัติ

1/5/2561 9:47:21
36

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน และพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

1/5/2561 9:44:34
36

การให้บริการห้องสารสนเทศแก่กระทรวงพาณิชย์

1/5/2561 9:33:59
23

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษา และการถ่ายทอดแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2561

5/4/2561 11:12:27
98

การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

5/4/2561 11:03:51
55