การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2561 9:54:41     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 378

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดฝึกอบรมระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ภายใต้โครงการฝึกอบรมการรายงานการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติด ระดับอำเภอ พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ ห้องบริการสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี กล่าวเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆ    

ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Powerpoint

9/10/2561 13:21:36
17

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Word สำหรับเขียน Resume ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร

2/10/2561 19:03:00
18

ประชุมคณะทำงาน Mju Digital Service and Innovations

28/9/2561 15:34:57
34

การส่งเสริมการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ITIL : GLPI ให้กับหน่วยงานภายนอก

19/9/2561 10:47:48
34

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

19/9/2561 10:43:42
38

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM FAIR 2018

10/9/2561 16:35:26
59

โครงการฝึกอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์

10/9/2561 16:27:58
36

โครงการฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตร excel สำหรับนักศึษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 4

21/8/2561 13:54:52
58

โครงการฝึกอบรม Google for education สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

21/8/2561 13:52:27
62

ฝึกอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS2.mju.ac.th

21/8/2561 13:49:39
61