ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวสู่การบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยมาตรฐาน ITIL ปีที่ 2


ปรับปรุงข้อมูล : 13/2/2561 10:47:08     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 199

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ มีนโยบายพัฒนาการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ก้าวสู่กระบวนบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีมาตรฐานสากล ด้วยระเบียบวิธีการตามมาตรฐาน ITIL มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการให้บริการของหน่วยงาน โดยมีนายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ เผยแพร่ให้ความรู้ และดูแลกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ITIL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดการซ้ำซ้อนของงาน เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถหาต้นทุนการให้บริการของหน่วยงาน

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ในปี 2561

1) ฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน เพื่อบันทึกข้อมูลการบริการงานซ่อมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (ITIL : GLPI)

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

แนะนำระบบ ITIL ให้เจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน

8/8/2561 10:14:58
16

โครงการฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตร excel สำหรับนักศึษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 4

8/8/2561 10:04:26
10

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าศึกษาดูงาน MJU Channel

8/8/2561 10:01:25
7

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 และ 2

1/8/2561 15:19:00
27

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Google For Education เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 4

1/8/2561 15:17:11
14

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยุค Digital4.0

1/8/2561 15:14:28
12

โครงการเตรียมความพร้อมสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

1/8/2561 15:09:55
7

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน cloud ด้วย office 365 สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปี 4

1/8/2561 15:06:56
7

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ

1/8/2561 15:03:58
13

โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1/8/2561 14:50:34
6