การให้บริการห้องสารสนเทศแก่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2561 9:52:47     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 176

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้บริการห้องสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี เพื่อจัดฝึกอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561

อื่นๆ    

ข่าวล่าสุด

แนะนำระบบ ITIL ให้เจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน

8/8/2561 10:14:58
16

โครงการฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตร excel สำหรับนักศึษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 4

8/8/2561 10:04:26
10

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าศึกษาดูงาน MJU Channel

8/8/2561 10:01:25
7

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 และ 2

1/8/2561 15:19:00
27

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Google For Education เตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 4

1/8/2561 15:17:11
14

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยุค Digital4.0

1/8/2561 15:14:28
12

โครงการเตรียมความพร้อมสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

1/8/2561 15:09:55
7

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน cloud ด้วย office 365 สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปี 4

1/8/2561 15:06:56
7

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ

1/8/2561 15:03:58
13

โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1/8/2561 14:50:34
6