โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Powerpoint


ปรับปรุงข้อมูล : 9/10/2561 13:21:36     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 218

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจากุล ฝึกอบรมการใช้งานโปแกรม MS Powerpoint เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่กองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อฝึกอบรมผู้รับผิดชอบงาน กอช. (เสมียนตราจังหวัดและอำเภอ)

24/6/2562 8:49:18
34

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่

24/6/2562 8:44:04
25

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานบันทึกลายนิ้วมือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

24/6/2562 8:40:20
24

ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562

11/6/2562 10:39:24
58

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม “Modernize Working With Office 365”

23/5/2562 9:55:06
73

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรม “Modernize Learning and Teaching With Office 365”

22/5/2562 14:08:31
72

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

17/5/2562 9:24:00
53

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ลำดับที่ 42

17/5/2562 9:20:04
108

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5

23/4/2562 10:51:37
68

บริษัทลานนาคอม จำกัด อัพเดทจุดติดตั้ง lot ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 วิทยาเขต

23/4/2562 10:49:40
57