ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562


ปรับปรุงข้อมูล : 17/12/2561 11:08:46     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 131

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับทราบรายงานผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี ร่างแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 การย้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (mail.mju.ac.th) ไปไว้บน Cloud Computing (office 365) และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์และการจัดสรรรายรับจากการให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2561

และประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. เพื่อสรุปการจัดทำแผนเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562-2564 ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2562

11/6/2562 10:39:24
13

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม “Modernize Working With Office 365”

23/5/2562 9:55:06
43

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรม “Modernize Learning and Teaching With Office 365”

22/5/2562 14:08:31
42

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศแก่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

17/5/2562 9:24:00
38

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ลำดับที่ 42

17/5/2562 9:20:04
58

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5

23/4/2562 10:51:37
55

บริษัทลานนาคอม จำกัด อัพเดทจุดติดตั้ง lot ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 วิทยาเขต

23/4/2562 10:49:40
45

โครงการฝึกอบรม MS Powerpoint สำหรับนักศึกษาสอบวัดความรู้ทางด้าน ICT

23/4/2562 10:47:36
30

การให้บริการห้องบริการสารสนเทศ แก่กระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม ปีงปม 2562

23/4/2562 10:44:39
31

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อการใช้งาน MS Excel และการใช้ Google App สำหรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ แก่นักศึกษา สาขาสถิติ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

7/3/2562 10:29:56
133