ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562


ปรับปรุงข้อมูล : 17/12/2561 11:08:46     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 91

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับทราบรายงานผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี ร่างแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 การย้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (mail.mju.ac.th) ไปไว้บน Cloud Computing (office 365) และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์และการจัดสรรรายรับจากการให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2561

และประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. เพื่อสรุปการจัดทำแผนเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562-2564 ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อการใช้งาน MS Excel และการใช้ Google App สำหรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ แก่นักศึกษา สาขาสถิติ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

7/3/2562 10:29:56
51

การบริการวิชาการ การใช้งาน cloud สำหรับจัดการข้อมูล แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชา กจ305 และ กจ202

18/2/2562 9:38:49
35

การฝึกอบรมการใช้งาน Cloud ด้วย Office365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

28/1/2562 10:37:24
61

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม power point สำหรับนักศึกษา

28/1/2562 10:34:32
51

การฝึกอบรมประยุกต์ใช้ระบบ ITIL เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริการ

28/1/2562 10:32:19
45

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร

10/1/2562 11:54:34
95

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาการการบัญชี เรื่อง google classroom

20/12/2561 8:54:06
105

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

17/12/2561 11:08:46
92

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Powerpoint

9/10/2561 13:21:36
170

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Word สำหรับเขียน Resume ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร

2/10/2561 19:03:00
108