ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562


ปรับปรุงข้อมูล : 17/12/2561 11:08:46     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 33

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับทราบรายงานผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี ร่างแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 การย้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (mail.mju.ac.th) ไปไว้บน Cloud Computing (office 365) และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์และการจัดสรรรายรับจากการให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2561

และประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. เพื่อสรุปการจัดทำแผนเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562-2564 ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร

10/1/2562 11:54:34
25

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาการการบัญชี เรื่อง google classroom

20/12/2561 8:54:06
58

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

17/12/2561 11:08:46
34

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Powerpoint

9/10/2561 13:21:36
132

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Word สำหรับเขียน Resume ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร

2/10/2561 19:03:00
73

ประชุมคณะทำงาน Mju Digital Service and Innovations

28/9/2561 15:34:57
94

การส่งเสริมการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ITIL : GLPI ให้กับหน่วยงานภายนอก

19/9/2561 10:47:48
90

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

19/9/2561 10:43:42
90

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM FAIR 2018

10/9/2561 16:35:26
116

โครงการฝึกอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์

10/9/2561 16:27:58
76