การฝึกอบรมการใช้งาน Cloud ด้วย Office365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1


ปรับปรุงข้อมูล : 28/1/2562 10:37:24     ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 61

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจากิล จัดฝึดอบรมการใช้งาน Cloud ด้วย Office365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561
เวลา 9.00-12.00 สาขาวิชา การประมง 4 ปี 
เวลา 13.00-16.00 สาขาวิชาการประมง 2 ปี และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อการใช้งาน MS Excel และการใช้ Google App สำหรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ แก่นักศึกษา สาขาสถิติ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

7/3/2562 10:29:56
51

การบริการวิชาการ การใช้งาน cloud สำหรับจัดการข้อมูล แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชา กจ305 และ กจ202

18/2/2562 9:38:49
35

การฝึกอบรมการใช้งาน Cloud ด้วย Office365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

28/1/2562 10:37:24
62

การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม power point สำหรับนักศึกษา

28/1/2562 10:34:32
52

การฝึกอบรมประยุกต์ใช้ระบบ ITIL เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริการ

28/1/2562 10:32:19
46

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร

10/1/2562 11:54:34
95

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาการการบัญชี เรื่อง google classroom

20/12/2561 8:54:06
105

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

17/12/2561 11:08:46
92

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Powerpoint

9/10/2561 13:21:36
170

โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Word สำหรับเขียน Resume ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร

2/10/2561 19:03:00
108