งานบริหารและธุรการ

นายนิพนธ์ พิมาสน

ช่างเทคนิค


     

น.ส.ลัดดาพร ละออง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


     

นางอาจารียา ปิยะจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


     

นางเนตรนภา ธะนันต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


     

นายธนัท นันทะชมภู

พนักงานบริการ


     

นายเสกสรรค์ สอนยศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


     

นางพรสวรรค์ นักดนตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป