ภารกิจรองอธิการบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม)

ภารกิจผู้อำนวยการ

(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)
 

. โทรศัพท์ภายใน
งานบริหารและธุรการ
งานพัฒนาสื่อสารสนเทศ
จดหมายข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับที่ 6

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

ฉบับที่ 5

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560

ฉบับที่ 4

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559

ฉบับที่ 3

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

ฉบับที่ 2

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

ฉบับที่ 1

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559