ภารกิจผู้บริหาร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ภารกิจผู้อำนวยการ

(นายวุฒิพล คล้ายทิพย์)
 

. โทรศัพท์ภายใน
งานบริหารและธุรการ
งานพัฒนาสื่อสารสนเทศ
นโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มาตราการ
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว พ.ศ. 2561
ฉบับที่ 12

เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2561

ฉบับที่ 11

กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2561

ฉบับที่ 10

มกราคม พ.ศ. 2561

สรุปข่าวประจำปี

พ.ศ. 2560

ฉบับที่ 9

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ฉบับที่ 8

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

ฉบับที่ 7

ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2560

ฉบับที่ 6

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ฉบับที่ 5

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ฉบับที่ 4

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ฉบับที่ 3

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ฉบับที่ 2

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

ฉบับที่ 1

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559