โครงสร้างการบริหารงาน

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 35 อัตรา

โครงสร้างหน่วยงาน 4 งาน 

1) งานบริหารและธุรการ

2) งานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

3) งานวิจัยและพัฒนา

4) งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ

 

ดำเนินงานรับผิดชอบดูแล 5 ภารกิจ ได้แก่

1) ภารกิจงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

     มีหน้าที่ดูแลและให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและพื้นที่วิทยาเขต

2) ภารกิจงานระบบคอมพิวเตอร์และบริการ

    มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบและให้บริการเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตั้ง Software ถูกลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และบริการ e-Mail Account ของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ที่สามารถให้บริการแบบชั่วคราวได้

3) ภารกิจด้านงานพัฒนาสื่อสารสนเทศ

     มีหน้าที่ออกแบบ ดูแล และพัฒนาเว็บไซด์ ตลอดจนถ่ายทำและบันทึกเทป ถ่ายทอดสด  ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์

4) ภารกิจงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

     มีหน้าที่พัฒนา ปรับปรุง ดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย e-Manage ระบบฐานข้อมูลต่างๆ GIS ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ 3 มิติ ตลอดจนระบบช่วยในการตัดสินใจผู้บริหาร

5) ภารกิจงานบริหารและธุรการ

    มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ ด้านอาคารและสถานที่ ด้านการประชุม ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ